Ban Điều Hành

Hình 1
Ông Bùi Hữu Quỳnh

Thạc Sĩ

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Hình 1
Ông Lê Văn Quốc

Thạc Sĩ

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Tổng Giám Đốc

Hình 1
Ông Trần Văn Hiển

Tiến Sĩ

Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Hình 1
Ông Phạm Minh Trí

Thạc Sĩ

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Phó Tổng Giám Đốc

Hình 1
Ông Nguyễn Đức Chiến

Kỹ Sư

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Hình 1
Ông Nguyễn Tiến Đạt

Thạc Sĩ

Phó Tổng Giám Đốc

Hình 1
Bà Ngô Thu Hương

Cử Nhân

Kế Toán Trưởng

<