Chủ đầu tư:

Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi

Địa điểm xây dựng:

Tỉnh Nghệ An & TP. Hà Nội

Mục tiêu nhiệm vụ :

Bảo đảm tưới ổn định, linh hoạt cho 27.656 ha đất nông nghiệp.

Tạo nguồn cấp nước cho công nghiệp 1,89 m3/s và cho sinh hoạt 1,59 m3/s.

Mở rộng cống Diễn Thành để tiêu úng và giảm ngập cho 1.920 ha vùng trũng

Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

Cấp công trình: Cấp II

Đâp dâng Bara Đô Lương: Btr= 295,5m, cao độ ngưỡng tràn tự do: +10,50m

Cống xả cát: n x B = 2 x 21m; cao độ đáy 7,26m;

Cống lấy nước Tràng Sơn đầu Kênh chính Bắc: n x B = 3 x 6m; cao độ ngưỡng = +8,70m. Lưu lượng thiết kế Qtk = 45,56 m³/s;

Cống Diễn Thành: n x Bc= 3 x 19 = 57m, cao độ đáy cửa -3,00m; cao độ đỉnh cửa +3,50m.

Kênh chính L=56,064 km, Qtk đầu kênh = 43,89 m³/s

Tổng mức đầu tư/Chi phí xây dựng: 5.705 tỷ đồng

Thời gian thực hiện:

Khởi công: 2018

Hoàn thành:Tháng 6/2023